Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

27.08.2015Ostvarivanje prava na pristup informacijama

 

1. Pravo na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/2013 i broj 85/2015) uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija. Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti omogućiti pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
Ponovna upotreba znači upotrebu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili javnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drugačije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu upotrebu.
„Informacija“ je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).
Pravo na pristup informaciji predstavlja pristup već gotovoj i postojećeoj informaciji, a ne obuhvaća i pravo traženja od tijela javne vlasti na povezivanje, tumačenje,odnosno izrađivanje.

 Dom zdravlja Zagreb-Zapad omogućuje pristup informacijama:

1. Pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim starnicama tijela javne vlasti ili u javnom glasilu i Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske, radi informiranja javnosti

2. Davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:

- neposrednim davanjem informacija

- davanje informacije pisanim putem

- uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju

- dostavljanjem preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju

- na drugi način koji je prikadan za ostvarivanje prava na pristup informaciji

 

2. Način ostvarivanja prava na pristup informaciji

Korisnik ostavaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva službeniku za informiranje Doma zdravlja Zagreb-Zapad. Ako je zahtjev podnesen usmeno, sastaviti će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.


Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama koji se može poslati:

a) Poštom na adresu Dom zdravlja Zagreb-Zapad, Prilaz baruna Filipovića 11, 10 000 Zagreb

b) Elektroničkom poštom na adresu:  anita.suskovic.hukman@dzz-zapad.hr

c) Na fax: 01/3765-311

d) Osobno u urudžbenom zapisnku radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:

- Naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi

- Podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije

- Ime i prezime i adresu stanovanja fizičke osobe podnositelja zahtjeva ili tvrtku odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Podnositelj zahtjeva nije obavezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.Sve dodatne informacije vezane za ostvarivanje prava temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama moguće je dobiti na telefon 01/3765-294.

Službenica za informiranje: Anita Šušković Hukman, dipl.iur.

 

3. Naknada za pristup informacijama

Naknada za uporabu informacija koje se objavljuju besplatno putem interneta, ne naplaćuje se. Na pristup informacijama u postupcima pred Domom zdravlja Zagreb-Zapad ne naplaćuju se upravne i sudske pristojbe.
Sukladno članku 19. Stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13) Dom zdravlja Zagreb-Zapad ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, sukladno članku 17. Zakona, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, sukladno odredbama Kriterijia za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine” broj 12/14).

 

4. Ograničenje prava na pristup informacijama

Tijelo javne vlasti uskratiti će pravo na pristup informacijama ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka, kao i u drugim slučajevima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13).

 

5. Pravo na ponovnu upotrebu informacija

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.
U svrhu ponovne uporabe informacija tijelo javne vlasti će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad je to moguće i primjereno. Tijelo javne vlasti nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela informacija, te nema obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora, osim podataka iz članka 18. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne nvoine” br.25/13) navesti i:

- informacije koje želi ponovno upotrijebiti

- način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija

- svrhu u koju želi ponovo upotrijebiti informacije (komercijalna ili nekomercijalna)

Naknada za ponovnu upotrebu informacija koje se objavljuju besplatno putem interneta, ne naplaćuje se. Dom zdravlja Zagreb-Zapad može naplatiti naknadu za ponovnu upotrebu informacija, sukladno članku 19. Stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13).

1. Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13)
2. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova I troškova dostave informacije (“Nardone novine” broj 12/14)

Sve dodatne informacije vezane za ostvarivanje prava temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama moguće je dobiti na telefon 01/3765-294.

Službenica za informiranje: Anita Šušković Hukman, dipl.iur.

 

DOKUMENTACIJA:

  • Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13) (pdf)

Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. Stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama ( “Narodne novine” broj 12/14) (pdf)

Vezani dokumenti


Što ako sam POZITIVAN na KORONAVIRUS

Preuzmite infografiku ovdje

Preuzmite infografiku